2018 இலங்கையில் சிறந்த 13 சிறந்த பாடசாலைகள்; இது ஒன்றை எண்ணிப்பார்க்கவும்

2. Devi Balika Vidyalaya

12 of 13

Sarah Amissah © 2017