2018 இலங்கையில் சிறந்த 13 சிறந்த பாடசாலைகள்; இது ஒன்றை எண்ணிப்பார்க்கவும்

13. Bandaranayake College Gampaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sarah Amissah © 2017